tien 1481 -12

Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

21 nước, 1 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết