Kiểu: Cờ tướng, 19/4/2024

74 nước, 11 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua