Kiểu: Cờ tướng, 19/4/2024

41 nước, 8 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ