NgTai 1948 +5
quypham 1668 -5

Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

76 nước, 12 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua