quypham 1663 -5
NgTai 1953 +5

Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

31 nước, 4 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ