NgTai 1958 +5
quypham 1658 -5

Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

71 nước, 8 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua