bachan 1592 +20

Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

70 nước, 6 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết