bachan 1612 -12

Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

34 nước, 4 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết