bachan 1600 -12

Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

67 nước, 10 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua