Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

124 nước, 21 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua