Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

68 nước, 10 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua