Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

31 nước, 3 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua