Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

51 nước, 6 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết