Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

33 nước, 1 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua