Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

116 nước, 14 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua