Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

137 nước, 9 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua