Subisubi5 1951 +15
Kim2011 1861 -15

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

60 nước, 5 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua