Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

67 nước, 8 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua