Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

83 nước, 11 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua