Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

42 nước, 4 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua