Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

86 nước, 9 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua