Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

101 nước, 10 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua