Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

33 nước, 4 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua