Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

17 nước, 0 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua