Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

54 nước, 5 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua