Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

36 nước, 2 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua