Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

95 nước, 7 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua