Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

46 nước, 8 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua