Subisubi5 1966 +14

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

82 nước, 10 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết