Kiểu: Cờ tướng, 20/4/2024

56 nước, 10 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết