Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

42 nước, 4 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết