Kiểu: Cờ tướng, 4 tuần trước

23 nước, 3 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ