Kiểu: Cờ tướng, 20/4/2024

144 nước, 21 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ