Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

19 nước, 2 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ