Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

98 nước, 27 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ