Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

75 nước, 12 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ