ChuBaSaiGon 1895 -14
Subisubi5 1937 +14

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

31 nước, 2 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết