Subisubi5 1951 +14
ChuBaSaiGon 1881 -14

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

50 nước, 5 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết