ChuBaSaiGon 1867 -14
Subisubi5 1965 +14

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

85 nước, 10 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết