Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

78 nước, 10 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết