Subisubi5 1977 -18

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

41 nước, 4 phút : 3 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ