Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

27 nước, 4 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua