Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

53 nước, 6 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua