Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

81 nước, 10 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua