Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

44 nước, 3 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết