BUOMNON 1590 +25

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

61 nước, 4 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua