Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

49 nước, 4 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết