BUOMNON 1608 +25

Kiểu: Cờ úp, 20/4/2024

11 nước, 1 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ