kcqd 1872 +20
Subisubi5 1959 -20

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

80 nước, 8 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ