Subisubi5 1939 +10
CHOIVUI68 1791 -10

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

69 nước, 6 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua